Lịch Công tác của thường trực hội nông dân tỉnh Bắc Giang

Tuần thứ 40 (Từ 28/9/2020 đến 04/10/2020)

Thứ/Ngày
Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Thi

Phó Chủ tịch TT HND tỉnh
Lã Văn Đoàn
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Quang Nông
Phó Chủ tịch HND tỉnh
Nguyễn Văn Nguồn
Thứ 2
(28/9)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 14h00: Họp Sở Y tế
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Đi công tác Đắl Lắk
Thứ 3
(29/9)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Họp BTV HND tỉnh
 • 07h00: Đi công tác Đắl Lắk
Thứ 4
(30/9)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Đi công tác Đắl Lắk
Thứ 5
(01/10
)
 • 07h00: Chủ trì giao ban công tác Hội quý III/2020
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự giao ban công tác Hội quý III/2020
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự giao ban công tác Hội quý III/2020
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
 • 07h00: Dự giao ban công tác Hội quý III/2020
 • 13h30: Làm việc tại cơ quan
Thứ 6
(02/10)
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 14h30: Chủ trì giao ban Thường trực
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 14h30: Chủ trì giao ban Thường trực
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 14h30: Chủ trì giao ban Thường trực
 • 07h00: Làm việc tại cơ quan
 • 14h30: Chủ trì giao ban Thường trực
Thứ 7
(03/10)
       
Chủ nhật
(04/10)